İhale ve İlanlar

 • Anasayfa /
 • Haberler /
 • BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALE İLANI

BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALE İLANI

 • 25/08/2020
 • Label

BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALE İLANI

Madde 1:Mülkiyeti Bucak Belediyesine ait olan, İlçemiz  çeşitli mahallerinde bulunan 3 adet park Mevcut Hali ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira süresi her park için 3 yıldır.
Madde 2-İhale, Bucak  Belediye Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü  22/09/2020 tarihine  Salı günü saat 10:00’da Bucak Belediyesi  Encümen toplantı  Salonunda aşağıda belirtilen sıra ile  yapılacaktır.
 Madde 3-  Kiraya verilecek parkların  Tahmin edilen Bedelleri ve gecici teminat miktarları aşağıdaki gibidir.
Sıra No Yer Tahmini Aylık Bedel(KDV HARİÇ) Geçici Teminat
1- Sanayi Mahallesi Gündoğdu Caddesi (Şehit Ömer Halis Demir Parkı) 3900 m²  500,00-TL  150,00-TL
2- Karayvatlar Mahallesi
Gazi Caddesi
No: 24
(Meydan Parkı)
1732 m² park alanında bulunan 12 m²lik Büfe ve23,13 m² olmak üzere toplam 35,13 m² İhale Kullanım alanı 500,00-TL 150,00-TL
3- Fatih Mahallesi 1641 Sokak No:13
 (Fatih Parkı)
80 m²  500,00-TL  150,00-TL

Madde 4: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir ve 100.00.TL bedel karşılığında satın alınabilir.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak, ihale günü saat 10:00 dan önce Belediye Gelir Şefliğine eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik evrak getirenler ihaleye iştirak ettirilmeyecektir. İhale yukarıdaki sıra numarası ile yapılacaktır.

 A) GERÇEK KİŞİLERDEN;
 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus Cüzdan Sureti,
 3. Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)
 4. Noter Tasdikli imza beyannamesi,
 5. Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
 7. Geçici Teminatın Yatırıldığına dair belge.
 8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN;
 1. Tebligat için adres beyanı
 2. Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri
 3. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
 4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
 7. Geçici Teminatın Yatırıldığına dair belge
 8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge.
 
İhaleye katılabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin şartname alması zorunludur. Şartname bedeli 100,00.TL’dir.(İhale ayrı ayrı yapılacak olup şartname bedeli her ihale için 100,00.TL.alınacaktır.) Şartnamenin alınması ve imza edilmiş olması, şartnamenin okunup, aynen ve tamamen kabul edilecektir.
Keyfiyet İlan olunur.
Etiketler: