İhale ve İlanlar

BUCAK BELEDİYESİ TAŞINIR MAL ŞATIŞ İLANI

  • 19/08/2020
  • Label

BUCAK BELEDİYESİ TAŞINIR MAL ŞATIŞ İLANI

 

Madde 1: Mülkiyeti Bucak Belediyesine ait olan Ekonomik ömrünü Doldurmuş 3 Adet İş Makinesi ihale ile satışı Yapılacaktır.

Madde 2-İhale, Bucak  Belediye Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü  15/09/2020 tarihine  Salı günü saat 10:00’da Bucak Belediyesi  Encümen toplantı  Salonunda yapılacaktır.

Madde 3-  Satışı Yapılacak İş Makinelerinin Tahmin edilen Bedelleri ve gecici teminat miktarları aşağıdaki gibidir.

SIRA NO

İŞ MAKİNALARIN ÖZELLİKLERİ

TAHMİNİ BEDEL(KDV HARİÇ)

GECİCİ TEMİNATI

1

1996 Model Komatsu PC 200-Paletli Ekskavatör Motor Gücü 99,33(135)200KW(ps)/rpm Ağırlık 200,00 Kğ.

39,750,00-TL.

1,200,00-TL

2

1986 Model HİTACHİ EX-200 Paletli Ekskavatör Motor Gücü 203 Beygir gücü (Isuzu A-6BGG1T) Ağırlık 20,400 Kg.

25.750,00-TL

800,00-TL

3

1989 Model Dresser Grayder Motor Gücü 162 Beygir (Cummins 6 BT-5,96 Motor) Ağırlık 19,000 Kğ.

22,000,00-TL

700,00-TL

            İhale   Yukarıdaki sıra numarasına göre yapılacak olup en fazla artırım yapan Firma/kişi üzerine ihale sonuçlandırılacaktır.Iş Makineleri toplu olarak değil Tek tek ihale edilecektir.İhale bedeli üzerinden %18 KDV alınacaktır.

Madde 4:İhaleye ait iş makineleri Belediye Kademesinde görülebilir ve  Şartname ve Ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir ve 100.00.TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

Madde 5:

İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

Gerçek Kişiler için;

a) T.C Kimlik Belgesi Fotokopisi,

b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah),

c) Tebligat İçin Adres Beyanı,

d) Vekaleten girecekler  için usulüne uygun vekaletname, imza sirküsü ve nüfüs cüzdanı örneği,

e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge.

 f) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

h)Belirtilen  Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

Tüzel Kişiler için;

a)Teligata Esas Adres Beyanı,

b)İhaleye yetkili kılınan Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren

noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği ile nüfus cüzdanı örneği,

c)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından

veya benzeri makamdan, ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline

kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Ticaret Sicil Gazetesi,

f)İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge,

g) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

h) Belirtilen Geçici teminatın verildiğine dair belge.

İhaleye katılabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin şartname alması zorunludur.(İhale ayrı ayrı yapılacak olup şartname bedeli her ihale için 100,00.TL.alınacaktır.) Şartnamenin alınması ve imza edilmiş olması, şartnamenin okunup, aynen ve tamamen kabul edilecektir. İstekli kişi veya firmalar ihale katılım evraklarını ihale saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim ederceklerdir.

Keyfiyet İlan olunur.

 

Etiketler: