İhale ve İlanlar

GAYRİMENKUL İHALE İLANI

 • 22/01/2020
 • Label

BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL İHALE İLANI

 

             1: Mülkiyeti Bucak Belediyesine ait olan, İlçemiz Karayvatlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 43 de bulunan 1830 M² lik park içerisinde bulunan 390 m² kafeterya dahil Toplam 511,8 m² kullanım alan,ve ekli krokide belirtilen şekilde yapılacak olan çıkmalar(yüklenici tarafından yapılacaktır.)   2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

 

            2: Açık arttırma ihalesi 07/02/2020 Cuma günü saat:14:00‘da Belediye toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

            3: Taşınmazın Kira Süresi 10 ( ON) yıldır

 

                       İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak 07/02/2020 Cuma  günü saat 12:30’ dan önce Belediye Gelir Şefliğine eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik evrak getirenler ve süresi içinde teslim etmeyen yükleniciler ihaleye iştirak edemezler.Yükleniciler İhale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN;

 • İkametgâh belgesi,
 • Nüfus Cüzdan Sureti,
 • Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)
 • Noter Tasdikli imza beyannamesi,
 • Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 • Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
 • İhaleye Katılacak olan istekli en az 10 yıl süre ile pasta hane işletmeciliği yapmış olması ve ustalık belgesi vermeleri.
 • Şartname bedeli yatırıldığına dair belge.
 • Gecici Teminatın Yatırıldığına dair belge.

 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN;

 • Tebligat için adres beyanı
 • Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri
 • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 • Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
 • İhaleye Katılacak olan istekli en az 10 yıl süre ile pasta hane işletmeciliği yapmış olması ve ustalık belgeleri vermeleri.
 • Şartname bedeli yatırıldığına dair belge.
 • Gecici Teminatın Yatırıldığına dair belge.

           

            4: İhale dokümanı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir ve istenirse 100,00-TL (YüzTürkLirası) bedel karşılığında aynı yerden satın alınabilir.İaheleye teklif verecek istekliler şartname bedelini yatırmak zorundadır.

 

            5- Geçici teminat miktarı 10 (on) yıllık kira bedelinin %3 ‘14.400,00,TL.dir. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları süresiz olmalıdır.

 

            6-İhale Bucak Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

            Keyfiyet İlan Olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: