Kurumsal ‹

Osman İNAL

Mali Hizmetler Müdürü
0248 325 10 01
osmaninal@bucak.bel.trSorumluluk Alanı : 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Bele­diye Gelirleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğündeki iş akışını sağlar.

A. Kuruluşu : Mali Hizmetler Müdürlüğü  Mali Hizmetler Müdürü, Mali Hizmetler Uzmanı,  Muhasebeci, Şef ve  bünyesinde çalışan memur  personelden oluşur.

B. Görevleri :  Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddeleri gereğince aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

 

1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

5. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

6. Muhasebe hizmetlerini yürütmek.

7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

8. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

9. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

11. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

12. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

13. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

14. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

15. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

16. Birim Müdürü personelin mesai saatlerine, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymasını ve çalışmalarını denetler.

17. Birim Müdürü sorumluluğunda çalışan personelin birim çalışmalarını aksatmayacak şekilde yıllık izinlerini kullanmalarını sağlar.

18. Birim müdürü personelin koordineli çalışmasını sağlar, aralarında iş bölümü yapar.

19. Bölümünün yıllık bütçe önerisini hazırlamak.

 

Tahakkuk Servisi :

Belediye Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde kiraya verilen işyerlerinin tahakkuku, İşgaliye İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, harcamalara katılım payları, minibüs ruhsat harçları, Yangın Sigorta Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi, Eğlence Vergisi, hal resmi, ticari taksiler, pazar ruhsatları, tıbbi atık, çöp imha, para cezaları, vs. diğer gelirlerin tahakkukunu yapmak. Gelir getiren kiradaki mülkler, işgaliye alanlarında (pazaryeri, otobüs terminali, geçici işyerleri vb.) bulunan mükellefler, Encümen para cezaları, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile ilgili verilen takip işlemlerini bilgisayar ve defter kayıtlarıyla yürütmek.

 

Emlak Çevre Temizlik Servisi :

a) İlçemiz ve mücavir alan dahilinde Çevre Temizlik Vergisi Kanunu çerçevesinde işyerlerinin Çevre Temizlik Vergisi kaydının alınması, tahakkukun iptalini gerektiren durumlarda işlem yapılması, ikametgah adresleri değişen mükelleflerin ilçe dahilinde ise adres değişikliği işlemleri, ilçe dışında ise mükellefiyetlerinin kapatılması işlemlerini yapmak. İmar durumu, iskan ve inşaat ruhsatı almak isteyenler ile su abonesi başvurusunda bulunanların Çevre Temizlik Vergisi kaydının kontrol edilmesi ve kaydı olmayanların yeni kayıtlarının alınması işlemlerini yapmak. 

b) Emlak beyannamelerinin kabulü, yeşil kart ve yaşlılık maaş formlarının ve emlak kaydı araştırması, tapu satışlarında (tapu harç miktarının belirlenmesi için gerekli olan) emlak beyan değerinin çıkartılarak başvuru halinde bildirilmesi, servise gelen (emlak kaydı, emlak  borcu  vb.)  yazılara  cevap  yazılması,   yeni  Emlak  Vergisi   beyannamelerinin   bölge   bazında  arşivlenmesi, alım, satım ve veraset işlemleri ile ilgili emlak değerlerinin verilmesi ve değişiklik beyanlarının kabulü işlemlerini yürütmek. borçlu mükelleflere ödeme emri göndermek.

 

Emlak Servisi :

a) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satış ve kiralama işlemlerini yapmak.                                 

b)Gayrimenkul kiralanması: Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait taşınmazların, Belediyemize ekonomik kaynak sağlanması amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde yasal süreleri Belediyemiz Meclisi ve Belediye Encümenince belirlenen kararlar doğrultusunda kiralama işlemlerini yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  •  İhale dosyasını hazırlamak.
  •  Kiralanan taşınmazı müstecire teslim etmek.
  •  Kiralama süresi biten taşınmazı teslim almak.
  •  Kira sözleşmelerini yapmak ve takip etmek.
  •  Kira bedellerinin ödenmesine yönelik genel tahakkuk vermek.
  •  Kiralanan taşınmazın yasal yollardan tahliyesini yapmak.

 

Ambar Ayniyat Servisi :           

10.12.2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44.maddesine dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince işlem yapmak.

 

 

Su Abone ve Açma Kesme Servisi :

a) Yeni abone kayıtlarının yapılması ve bağlantısının yapılması.

b) Su Açma ve Kesme Bürosunda aşağıda belirtilen işler yapılır.

c) Su borcunu ödemeyen abonelerin suyunun kesilmesi ve borcunu ödeyen abonelerin tekrar suyunun bağlanması.

d)  Arızalı sayaçların sökülmesi.

 

Su Sayaç ve Ayar Servisi :

a)  Arızalı ve şikayet konusu olan sayaçların tamir ve bakımının yapılması.

b)  Sanayi ve Ticaret Bakanlığında kontrollerinin yaptırılması.

 

Muhasebe Servisi :

Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir.

Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.

            Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını, 

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

            Kontrol etmekle yükümlüdür.

            Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

           Muhasebe yetkilileri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 34.maddenin birinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ile 61.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

 

Tahsilat Servisi :

5393 ve 2464 Sayılı Kanunlar çerçevesinde tahsilatı tahakkuka bağlı olan gelirler ile tahsilatı tahakkuka bağlı olmayan her türlü gelir kaleminin tahsilatı yapılmaktadır. Tahsilat servisinde tahsildarlar tarafından makbuz mukabili yada borçlular tarafından banka havalesi ve posta çeki ile gelen gelirler, teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırılması, tahsilatı yapılan vergi, su ücreti, ceza vb. gibi gelirler alt kalemlere dağılımı yapılarak tahsildar irsaliyelerine, ilgili defter ve dosyalara işlenmesini sağlamak, tahsildar irsaliyelerindeki veriler doğrultusunda günlük olarak bilgisayarda hazırlanan tahsilat müzekkereleri ikişer nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası muhasebe servisine göndermek. Düzenli gelir getiren kiradaki mülkler, işgaliye alanlarında              (  pazaryeri,  otobüs  terminali,  geçici  işyerleri  vb. )   bulunan   mülkler,  Encümen   para  cezaları, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile ilgili verilen takip işlemlerini bilgisayar ve defter kayıtlarıyla yürütmek.

 

Takip Servisi :

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre Belediyemiz alacaklarının takibini yapmak, Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşa kesilip tebliğ edilen para cezalarını takip ederek tahsil edilmesini sağlamak, Encümence verilen para cezalarını takip ederek tahsilini sağlamak, tahsil edilemeyen İlan Reklam, Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerini takip ederek tahsilini sağlamak.

BİZE ULAŞIN

0248 325 10 01

Oğuzhan Mah. Atatürk Cad. No:3 Bucak / BURDUR


BUCAK BELEDİYESİ


877 sayılı TEŞKİLAT-I MÜLKİYE KANUNU uyarınca 30.05.1926 tarihinde kurulmuş ve “BUCAK BELEDİYESİ” olarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Detaylı bilgi için »

E-Bülten

Belediyemizden haberdan olun !
Bucak Belediyesi Resmi Web Sitesidir...
Copyright © 2019. Tüm hakları saklıdır. | Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi