Kurumsal ‹

Osman FİŞEKÇİOĞLU

Zabıta Müdürü
0248 325 21 90
osmanfisekcioglu@bucak.bel.trSorumluluk Alanı :
Belediye Zabıta Teşkilatı,

394 sayılı Hafta Tatili Kanunu,

775 sayılı Gecekondu Kanunu,

831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1608 sayılı Kanun,

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve

Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun,

2813 sayılı Telsiz Kanunu,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

3091sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun,

3194 sayılı İmar Kanunu,

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,

3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,

4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun,

4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

5393 sayılı Belediye Kanunu,

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,

6831 sayılı Orman Kanunu,

7126 sayılı Sivil Savunma Yasası

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, Bu yasalara ait uygulama yönetmelikleri, 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

Belediye Zabıta Teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, Zabıta Teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan Yardımcısına devredebilir.

Belediye Zabıtası; Bucak ilçe sınırları içinde görevli ve yetkilidir.

Belediye zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, günün 24 saatinde hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Haftalık olağan çalışma süresi 48 saat olup, olağanüstü hallerde görev süresi Zabıta Müdürü tarafından belirlenir. Haftalık çalışma süresi 60 saati geçemez.

Belediye Zabıta Teşkilatı, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar ve gerektiğinde sivil ekipler oluşturulabilir.

 

A. Kuruluşu : Zabıta Müdürlüğü Müdür ve bünyesinde çalışan Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve  Zabıta memuru personelinden oluşur.

B. Görevleri : Zabıta Müdürlüğü, görevleri aşağıdaki gibidir.

 

            Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri

 

1. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Mevzuatlarla, Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle Belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Belediye Zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

 4. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5. Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, Bayrak asılmasını sağlamak.

6. Kanunların Belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Meclis ve Encümenin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8. Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirlerin alınması, bu suçları işleyenlere ceza verilmesi işlemlerinin kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

9. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin Belediye sınırları içinde satış, depolanması ve taşınmasında mevzuata uygun davranılıp, davranmadığının denetlenmesi, aykırı hallerin tespitinde failler hakkında kanuni işlem yapılmasını sağlamak.

10.Özel Kolluk gücü olarak Belediyenin diğer birimlerine gerekli desteği vermek ve birimlerle koordinasyonu sağlamak.

11. Ruhsatsız olarak açılan ve işletilen işyerlerini ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men etmek.

12. 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

13. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve Belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak, sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek, sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

14. 28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

15. 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

16. 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında Belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

17. Kanunen Belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

18. 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11.8.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

19. 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilât görevlilerine yardımcı olmak.

20. 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince Belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

21.  15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

22. Belediye sınırları içerisinde mevcut kurulmakta olan daimi ve günlük Pazar yerlerini açtırmak, denetimlerinin yapılması; tezgah kurma izni verilmesi; gerek pazarcı esnafının gerekse tüketicilerin sorunlarını ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak çözümlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, Pazarların nizam ve intizamının sağlanması ve vatandaşların şikayetlerinin giderilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

23. 11.01.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

24. 14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

25. 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

26. 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda yardımcı olmak.

27. 13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

28. Korunması Belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

29.  Mülki İdare Amiri, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı Amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

30. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

31. Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vs.leri taşıyanlara engel olmak.

32. Çöp, süprüntü, kağıt, meyve atıkları, yemiş kabukları, inşaat atıkları ile tükürerek yerleri kirletenlere engel olmak.

33. Her türlü yıkım ve tamiratlarda etrafı rahatsız edici toz ve molozların etrafa yayılmasını önlemeyenlere engel olmak.

34. Kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açan ve kanal bağlantısı yapanlara engel olmak.

35. Yollara paspas atanlara engel olmak, budanan, kesilen ve kırılan ağaçları, ağaç dallarını, park ve bahçe atıklarını yollara ve tretuvara bırakanlara engel olmak.

36. Kapı, pencere, balkon, teras ve apartman aydınlıklarından sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye ve bitişik evlerin teras ve damlarına çöp, kağıt, bulaşık suyu vs. atanlara engel olmak.

37. Binaların balkon, teras ve pencerelerinden halı, kilim vs. silkeleyenlere engel olmak.

38. Binalardan dışarıya soba borusu, baca, klima sularını, kanalizasyon fosseptik ve her türlü çirkef suların akıntı ve sızıntılarına mani olmayanlar ile yağmur suyu borularını tabana kadar indirmeyenlere engel olmak.

39. Dükkanları temizlerken kirli, çamurlu ve çirkef suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olmak.

40. Bina önlerinde, yollarda, pazar yerlerinde vs. kamuya ait alanlarda araç yıkayarak çevreyi kirletenlere engel olmak.

41. Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile çöp kutularının yerlerini değiştirenlere engel olmak.

42. Umumi yerlerde çimenlere, çiçeklere basanlar ve bu alanlarda top oynayanlara engel olmak.

43. Binaların ön bahçelerinde veya arsalar içerisindeki cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları, sahipleri tarafından budanacak veya budattırılacaktır.

44. Binaların, abidelerin, yer altı ve yer üstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla, tretuvarları, tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yazmak, şekil çizmek, izinsiz ilan asanlara ve kirletenlere engel olmak.

45. Ağaçlara çivi çakanlara, ilan yapıştıran ve asanlara engel olmak.

46. Dükkan ve binaların sokak cephelerine dikey olarak ilan-reklam asanlara, belirlenen yükseklikten aşağıya perde, saçak ve siper yapanlar ile tretuvar üzerine seyyar veya sabit işaret levhası, reklam panosu koyanlara engel olmak.

47. İnşaatlarda koruyucu perde ile çevrili alan dışında inşaat malzemesi koyanlar ile yol ve tretuvar vasfını bozanlara engel olmak.

48. Her türlü inşaat tamirat artık ve molozlarını yollara, tretuvarlara, arsalara dökenlere engel olmak.

49. Toprak, kum, mıcır, kömür ve kömür tozu vs. maddeleri branda örtmeden taşıyan araçlara engel olmak.

50. Dilencileri dilenmekten men etmek.

51. Dükkanların önlerine masa, sandalye tezgah ile teşhir amaçlı emtia çıkarıp işgal edenlere engel olmak.

52. Binaların yol cephelerindeki pencere, balkon, teras vs. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksısı ve her türlü eşyayı koyanlara engel olmak.

53. Tescil edilmiş semt pazarlarında faaliyet gösteren esnaflara, her yıl müdürlükçe Esnaf Sicil Belgesini denetlemek.

54. Bucak İlçe sınırları içerisinde kurulan daimi ve geçici Pazar yerlerinde nizam intizam temin etmek.

55. Pazarcı esnafının satışa arz ettiği emtia üzerine fiyat etiketi konulup, konulmadığını kontrol etmek, etiket koymayanlar hakkında işlem yapmak.

56. Pazarcı ve diğer esnafının kullandığı terazileri kontrol etmek.

57. Pazarcı esnafın Pazar yerlerini kirletmesine engel olmak.

58. Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili Meclis kararlarını, Tembihnameleri ve Encümen kararlarını ve uygulamak.

 

 

 

B) İmar ile ilgili görevleri :

 

59. Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

60. 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili İmar Yönetmeliklerine göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak Belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

61.  20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

62. 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

63. İmar ile ilgili Meclis kararlarını, Tembihnameleri ve Encümen kararlarını uygulamak.

 

C) Sağlık ile ilgili görevleri:

 

64. 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27.05.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

65. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

66. İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

67. Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

68. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

69. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

70. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurbanlık malların satışını engellemek.

71. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

72. 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

73. Meskun mahalde ahır bulunduranlara engel olmak.

74. Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurulmasına ve beslenilmesine engel olmak.

75. 08.05.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

76. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe-i şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

77. 24.06.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Belediyelere, Zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

78. Ekmek fabrikalarını veya fırınlarını, hijyen ve ruhsat yönünden denetlemek, ekmek ve pide gramajını, etiketlerini ve fiyat tarifelerini kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

79. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek.

80. Sağlık ile ilgili, Meclis kararlarını, Tembihnameleri ve Encümen kararlarını uygulamak.

 

D) Trafikle ilgili görevleri:

 

81. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

82. Tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

83. Kanunlarla Belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Belediye Başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

84. Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

85. Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

86. Sahipsiz kullanılamaz durumdaki terk edilmiş ulaşım araçlarının kaldırılmasını sağlamak.

87.Trafikle ilgili, Meclis kararlarını, Tembihnameleri ve Encümen kararlarını uygulamak.

 

E) Yardım ile ilgili görevleri:

 

88. Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

89 Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

90. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

91.Yardım ile ilgili, Meclis kararlarını, Tembihnameleri ve Encümen kararlarını uygulamak.

F) Koruma ve Güvenlik ile ilgili görevleri:

 

92. İlçe sınırları içerisinde bulunan, Belediye Hizmet binaları, Üniteleri, tesisleri park ile çok amaçlı Pazar alanlarına ait güvenlik noktalarının; Koruma, Güvenlik, Gözetim, Denetim ve Kontrol Hizmetini sağlamaktır.

 

Yetkileri

 

Belediye Zabıtası; Kanun, Tüzük, Yönetmeliklerin ve yetkili Belediye organlarının

yüklediği görevleri yerine getirebilmek için Belediye sınırları içinde;

 

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

c) Mevzuatla Belediye Zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

e) Umumi yerlerde Belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

f) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

g) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

ğ) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

h) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

ı) Sahipsiz olup, Beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

i) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

 

Sorumluluk

 

Belediye Zabıtası Amir ve Memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik,

mevzuat ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

 

Belediye Zabıtasının Unvanlarına Göre Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

  1. Müdürün Görev ve Yetkileri :

 

 1. Belediye Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, ilgili Belediye Mevzuatı, Başkanlık Emirleri, Meclis ve Encümen Kararları, İlgili Bakanlıklar Valilik, Kaymakamlık’ın Genelge, Tüzük Bildiri, Prensip Kararları ve talimatlarının verdiği görev ve yetkileri kullanarak, harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarıyla Zabıta Müdürlüğünü yönetmek, iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlidir.

2. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

3. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve maiyetine iletmek, duyurmak,

4. Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığından Prensip Kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek,

5.Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları incelemek ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

6. Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek,

7. Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve verilen talimatları alarak, uygulamasını sağlamak,

8. Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

9. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar dahilinde yürütülmesini sağlamak,

10. Yasa, Tüzük ve Yönetmelik, Mevzuat ve Belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak,

11. Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen, kararlarını uygulamak,

12.Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varakalarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini ve görevde yükselme işlemlerini yaptırmak,

13. Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre Zabıta Amir, Komiser ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,

14. Belediye sınırları içindeki Zabıta hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde

yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

15. Kamuya açık olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak ve aldırtmak,

16. Yasalara göre adli makamlarca hükme bağlanması gereken ve takibi Belediye yetkisi içinde bulunan suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara teslim veya sevk etmek,

17. Gerektiğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanları, kendi takip ve kontrolünde Amirlere devretmek (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi hariç) Amirler tarafından yürütülecek birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartarak saptamak,

18. Personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak,

19. Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve

haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için Belediye Başkanlığı’ na talepte bulunmak, rapor sunmak,

20. Müdürlüğe ilişkin görevlerin, yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulama

yetkisini kullanmak,

21. Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin, yetkilerin, mal veya hizmetlerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

22. Müdürlük yazışmalarında imza yetkisini kullanmak,

23. Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak,

24. Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek,

25. Müdürlük görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için, gerekli koordinasyonu sağlamak,

26.  Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer, il ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak,

27. Belediye suçu işleyenleri takip etmek, gerekli yaptırımları uygulamak ve işlemleri sonuçlandırmak.

28. Müdürlük personelinin moral, motivasyon, verimlilik ve kalitesini artıracak gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

29. İş ve Hizmetlerin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılmasıyla yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve tekliflerde bulunmak,

30. Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları ve harcamaları yapmak, yatırım program taslaklarını hazırlamak ve kesinleşmiş yatırım programlarının uygulanması sırasında takibi, kontrolü ve koordinasyonu sağlamak,

31. Harcama ve ihale yetkilisi olarak, stratejik plan, yatırım programı, bütçe teklifleri ve faaliyet raporlarını hazırlamak, Müdürlük harcamalarının yapılması için, 5018 ve 4734 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, harcama belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

32. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Meclisine veya Encümene gerektiğinde bilgi vermek

33. Kamu, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların talepleri arasında Müdürlük bünyesinde projeler hazırlamak, uygulamak ve uygulatmak.

34. Astların sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir.

35. Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekalet verir ve görevlerini taksim eder.

36. Zabıta Personelinin, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve bu yönetmelikte belirtilen kılık ve kıyafete ilişkin kurallara uygunluğunu takip etmek.

 

Sorumlulukları

 

Müdür; Başkan ve Mülki İdare Amirine karşı sorumludur.

 

B) Amirlerin Görev ve Yetkileri:

 

1. Birimin görevlerini icra etmek için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak, Zabıta Müdürüne sunmak ve icra ettirmekle görevlidir.

2. Tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda, sorunları çözmek ve bağlı bulunduğu birime karşı sorumluluklarını yerine getirmek,

3. Görevden dolayı doğacak aksaklıkları önerileriyle birlikte ortaklaşa çözüm bulmak,

4. Amirliğe gelen evrakları incelemek ve gereği yapıldıktan sonra ilgili birime iletilmesini sağlamak,

5. Emrindeki personellerin idari ve iş disiplinini temin ederek görevlerinin zamanında ve istenilen düzeyde yapılmasını sağlamak,

6. Günlük çalışma programlarını ve iş dağıtımını yapmak,

7. Bölgedeki Zabıta Ekiplerinden telsiz kanalıyla gelen olumsuzlukları değerlendirip, konu hakkında üstlerine bilgi vermek,

8.  Emrindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini müdüre iletmek,

9. Günlük yapılması gerekli faaliyetlerle ilgili olarak çalışanları görevlendirmek,

10. Amirliğindeki faaliyetlerle ilgili olarak, diğer birimlerindeki personellerle bilgi alış verişinde bulunmak,

11. Amiri olduğu birimin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Mevzuatta belirlenen görevlerle, Belediye başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri yetkileri dâhilinde icra etmek ve ettirmek,

12. Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunmak,

13. Görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden, bulunduğu amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek,

14. Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip ve sonuçlandırmak,

15. Vatandaşların memnuniyetini sağlamak,

16. Üstlerinden aldığı emirleri yerine getirmek.

 

Sorumlulukları

 

Amirler; Müdür, Başkan ve Mülki İdare Amirine karşı sorumludur.

 

C) Zabıta Komiserleri Yetki ve Görevleri:

 

1. Görevlendireceği Zabıta Memurları ile bizzat ilgilenmek ve görev esnasında

yanlarında olmak, doğacak aksaklıklarda hemen devreye girmek, gerekirse üstlerinden veya diğer birimlerden yardım alarak sorunları gidermekle görevlidir.

2. Zabıta Müdüründen veya Amirinden aldığı emirleri yerine getirmek, uygulatmak takip etmek,

sonucundan Zabıta Müdürüne veya Amirine bilgi vermek.

3.İş ve hizmetlerin etkin, verimli ekonomik en az emek ve malzeme kullanılmasıyla yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak.

4. Belediye emir ve yasaklarla ilgili kanunlarda gördüğü her türlü aksaklığı rapor ederek bağlı

bulunduğu Amirlik kanalı ile diğer birimlere ulaştırmak,

5. Bölgede devamlı bulunduğu için doğacak aksaklıkları bizzat yerinde tespit ile çözümü konusunda üstlerine Yazacağı raporlarda, eleman ve araç konusunda tespit yaparak sayıyı belirlemek.

6. Ekip Amiri olarak görevlendirildiğinde, Belediyeleri ilgilendiren Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Mevzuat ve üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıştırdığı personeli disiplinini takip etmek.

7. Tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda ve sorunların çözümünde bağlı bulunduğu üstlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek.

(8) Emrindeki Memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak, Amirlik yetkilerini Kanun ve Yönetmeliklerdeki esaslara göre yapmak.

9. İş ve hizmetlerin yürütülmesinde gerek kendi personeli gerekse diğer kamu kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

10. Kanun, Yönetmelik, Mevzuat, Tüzük ve Genelgeler’ de yapılan son değişiklikler hakkında bilgi edinmek ve ekipleri bilgilendirerek eğitmek.

11. Kendisine verilen yetkileri gerektiğinde üst makamın müsaadesi ile alt makamlara devretmek.

13. Belediye iş ve hizmetleri ile ilgili Belediye Başkanı veya üstlerinden aldığı emirleri

uygulamak.

 

Sorumlulukları

 

Komiserler; Amir, Müdür, Başkan ve Mülki İdare Amirine karşı sorumludur.

 

D) Zabıta Memurları Yetki ve Görevleri

1. Belediyeyi ilgilendiren Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Mevzuatın verdiği kontrol,

cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin

kararlarını, üst makamların belediye mevzuatına uygun yazılı veya sözlü emirlerini zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve belediye başkanı adına uygulamakla görevlidir.

2. Emirlerin kısa zamanda çözümü için azami gayreti sarf etmek,

3. Görev esnasında vatandaşa eşit davranmak prensibini ilke edinmek

4. Aldıkları talimat gereği, olayı yerinde inceleyerek rapor ve zabıt tanzim etmek ve ilgililerine teslim ve tebliğ etmek,

5. Görev alanına göre kanunlar ile savunmaların çözümünde başta Zabıta Komiseri olmak üzere diğer üstlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek,

6. Kanunların emrettiği biçimde Encümen Kararlarını uygulamak, gerektiğinde imalathane ve işyerlerini mühürlemek, mühür fekki tanzim etmek ve gerektiğinde savcılıklara durumu iletmek ve sonuçlarını takip etmek,

7. Vatandaşın memnuniyetini sağlamak.

8. Üstlerinden aldıkları emirleri uygulamak, yerine getirmek,

 

Sorumlulukları

 

Memurlar; Komiser, Amir, Müdür, Başkan ve Mülki İdare Amirine karşı sorumludurlar.

 

Zabıta Ekiplerinin görev, yetki ve sorumlulukları

 

Zabıta Müdürlüğü birimleri:

Zabıta Müdürlüğü; Zabıta Amirlikleri ve onlara bağlı olarak çalışan, Bölge Ekipleri, Pazar Denetim Ekibi, Şikayet Ekibi, Vardiyalı Ekip, Gece Denetim ekibi, Trafik Ekibi, Zabıta Telsiz, Zabıta Kalem, Koruma ve Güvenlik Amirliği, gerektiğinde sivil ekipler ve diğer ilgili müdürlük veya kurumlarda görevli ekiplerden oluşur.

 

1. Bölge Ekipleri Yetki ve Görevleri:

İlçemiz sınırlarında bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, sıhhi ve gayri sıhhi

müesseselerin, bir program dahilinde ve periyodik olarak denetim ve kontrolünü yapmak, denetim sonucuna göre gerektiğinde zabıt varakası tanzim etme, mühürleme, mühür açma ve mühür fekki işlemlerini yapmak, diğer kurumlardan gelen evrakları yasal çerçeve içerisinde sonuçlandırmak,

Belediye suçu görülen hususlarda zabıt varakası tanzim etmek ve yapılan işlemleri takip etmek, sonuçlandırmak, Belediye emir ve yasaklarını uygulamak ile müdürlük tarafından verilen diğer görevleri ifa etmekle görevlidir.

 

2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri, Sıhhi ve Gayri Sıhhi İş Yerlerinin Denetimi

a) Denetim Ekibi, iş yerlerini Belediye Zabıta Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere göre denetler.

b) İş yerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine uygun ruhsatı var ve uygun şartlarda çalışıyor ise işlem yapılmaz. İş yerinin ruhsatı yok veya Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili Kanunlara aykırı bir durum var ise, Denetim Ekibi Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre zabıt tutar. Tutulan zabtın bir nüshasını işyeri sahibine verir. Aslını rapor ile birlikte kaleme teslim eder.

c) Ceza kusurunu peşin para cezası giderecek ise, maktu para cezalarına ait makbuz uygulanır.

d) Denetlenen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerine denetim tespit tutanağı tanzim edilir.

e) Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için süre verilir. Süre sonunda ikinci kez yapılan denetimde eksiklikler giderilmemiş ise zabıt varakası tutularak, bir nüshası iş yeri sorumlusuna, bir nüshası da Belediye Encümeni’ne havale edilmek üzere Zabıta Kalemine teslim edilir.

f) Eksiklikler giderilmiş ise denetim raporu tanzim edilerek dosya kapatılır.

 

3. İş Yerlerinin Mühürlenmesi:

a) Resmi Kurumlar ve Belediye Encümenince, iş yerlerinin faaliyetten men edildiği hakkında alınan kararlar ile ilgili yazışmalar Zabıta Kaleme teslim edilir.

b) Zabıta kalem zimmetle evrakı alır, kaydını yapar ve evrakı havale yapması için Müdüre sunar.

c) Zabıta Müdürü evrakı inceler, gereği için bir alt birime veya evrak ekibine havalesini yapar.

d) Evrak Ekibi durumu inceler;

1. “Süreli kapama “

2. “Eksikliklerini giderinceye kadar kapama”

3. “Ruhsat alıncaya kadar kapama”

4. “Ticaret ve Sanattan Men eder” İbarelerini değerlendirir ve İlgilisine tebligat yapar.

e) Tebligat sonunda iş yeri kontrol edilerek eksikliklerini gidermiş ve ruhsat almış ise mühürleme yapılmaz. Eksikliklerini gidermemiş ise tebellüğ Mühürleme Zaptı hazırlanarak mühürleme yapılır.

f) Evrak ekibi iş yerinin birden fazla kapısının olup olmadığını kontrol eder ve Mevcut her kapıyı mühürler.

g) İşyeri gıda maddesi üretiyor ise üreten makineleri mühürler.

h) İşyerinin kapıları yok ise elektrik ana şalterinden mühürleme yapılır.

ı) Evrak Ekibi konu hakkında rapor hazırlayarak Zabıta Kalemine verir.

i) Zabıta Kalem raporu inceleyerek havale etmesi için Müdüre sunar.

j) Zabıta Müdürü evrakı inceler, gereği için tekrar Zabıta Kalemine gönderir.

k) Zabıta Kalem faaliyetten men cezasını bildiren birime veya kuruma üst yazı ile mühürleme

evraklarını göndererek bilgi verir.

 

4. Mühür Fekki İşlemi:

a) Evrak ekibi önceden mühürlenmiş olan bir iş yerinin mührü fek ederek çalıştığını kontroller

sonucu tespit ederse, Mühür Fekki düzenleyerek tekrar mühürleme yapar.

b) Mühürleme zaptı hazırlar ve Günlük raporunda durumu belirtir.

c) Ekip yapmış olduğu tutanakları ( evrakları, mühür fekkini) Zabıta Kalem’e zimmetle verir.

d) Zabıta Kalem, yapılan işlemi havalesi için Müdüre sunar.

e) Zabıta Müdürü evrakı inceler, gereği için tekrar Zabıta Kalem’e gönderir

f) Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne yazı ile suç duyurusunda bulunur.

g) Hukuk İşleri Müdürü durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirdiğini, Zabıta Kalem’e yazıyla bildirir.

ğ) Zabıta Kalem yazıyı incelemesi için Müdüre sunar.

h) Zabıta Müdürü yazıyı inceler ve Zabıta Kalem’e gönderir.

ı) Zabıta Kalem yazıyı dosyalar ve dosyayı arşive kaldırır.

 

5. Mühür Açma İşlemi

Denetim sonucunda mühürlenerek faaliyetten men edilen iş yeri, eksikliklerini tamamladıktan sonra dilekçe ile Zabıta Müdürlüğüne başvurur. Yapılan kontrolde eksikliklerinin giderildiği tespit edilir ise mühür açma zaptı tanzim edilir.

 

6. Tebligatların ilgililere Tebliğ edilmesi

a) Müdürlüklerden gelen tebligatlar Zabıta Müdürü tarafından Bölge Ekibine havale edilir.

b) Evrak, görevli Zabıta Memurları tarafından ilgilisine tebliğ, tebellüğ ilmühaberi imzalatılarak tebliğ edilir.

c) Tebliğ, tebellüğ ilmühaberi tebliğ edildikten sonra, ilgili müdürlüğe bir nüshası üst yazı ile

gönderilir.

 

Pazar Denetim Ekibi Yetki ve Görevleri:

İlçe sınırları dahilinde kurulan semt pazarlarını Bucak Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğine göre nizam ve intizamını sağlamak, pazarcı esnafının uyması gereken kurallarla ilgili denetimlerini yapmak, kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri uygulamak, pazarcı esnafı ile ilgili her türlü belge düzenlemek, evrak ve işlemleri yürütmek ve pazar gelirlerini tahsilde, belediye görevlilerine yardım etmek, belediye emir ve yasaklarını uygulamak ile müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

Pazaryeri ve Pazar esnaflarının Denetimi

a) Pazar yerinin Bucak Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğine göre düzen ve intizamını sağlamak, halkın huzurunu, sağlığını temin ve korumak amacıyla, Pazar içinde sürekli ve gezici olarak, denetim ve kontrol görevini yapar.

b) Pazarcı esnafının denetimini esnasında, eksik belgesi olmayan, Zabıta Yönetmeliği ve

tembihnamelere aykırı davranmayan Pazarcı esnafı faaliyetine devam eder.

c) Eksik belgeleri olan veya Zabıta Yönetmeliği ve tembihnameler gereğince nizam, intizam ve kurallara uymayan pazarcı esnafının künyesi tespit edilerek, Tutanak veya Zabıt tanzim edilir.

d) Tutulan tutanak veya zabıt, Pazar Amirine veya Komiserine havale için sunulur.

e) Pazar Amiri veya Komiseri evrakı inceler gereği yapıldıktan sonra evrakı Zabıta Kalem’ e teslim eder.

f) Zabıta Kalem evrakı havale için Müdüre sunar.

g) Zabıta Kalem imzalanan evrakı, Encümene sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderir.

ğ) Encümen kararı alındıktan sonra Yazı İşleri Müdürlüğünden Encümen Kararı Zabıta Kalem’ e gelir ve kaydı yapılır ve evrak bilgi ve havale için Müdüre sunulur.

h) Havalesi yapılan evrak, Kalem tarafından Pazar Amirine veya Komiserine teslim edilir.

ı) Pazar Amiri veya Komiseri, Pazar Denetim Ekibi memurlarına evrakı, gereği konusunda

neticelendirir.

i)Gereği yapıldıktan sonra evrak Zabıta Kalem’e teslim edilir.

 

Pazar tezgahı Mühürleme işlemi

a) Resmi Kurumlar ve Belediye Encümenince alınan Kararlar Pazar ekibi tarafından

hazırlanan pazarcı esnafının faaliyetten men edildiği hakkındaki resmi yazı zimmetle Zabıta

Kalem’ e teslim edilir.

b) Zabıta Kalem tutanağın kaydını yaparak, Zabıta Müdürünün havalesine sunar.

c) Zabıta Müdürü evrakı inceler, gereği için ilgili olan Pazar Ekibine havalesini yapar.

d) Pazar Ekibi durumu inceler;

1. “Süreli kapama “

2. “Eksikliklerini giderinceye kadar kapama ”

3. “Tezgâh kurma izni alıncaya kadar kapama” İbarelerini değerlendirir ve

İlgilisine tebligat yapar.

e) Tebligat sonunda kontrol edilerek eksikliklerini gidermiş ve Tezgâh Kurma izni almış ise

mühürleme yapılmaz.

f) Eksikliklerini gidermemiş ise tebellüğ yapılarak süre sonunda Mühürleme Zaptı hazırlanır.

g) Mühürleme, tabela konularak yapılır ve Pazar tezgâhı kurdurulmaz.

ğ) Pazar Ekibi mühürlemeyi raporla Zabıta Kalem’e teslim eder.

h) Zabıta Kalem Raporu Müdüre havale için sunar.

ı) Müdür evrakı inceler ve gereği için Zabıta Kalem’e gönderir.

 

 

 

Pazarcı Esnafına Tezgâh Kurma İzni işlemi

a) Pazarcı Esnafı,

1. 1 adet Nüfus cüzdan fotokopisi

2. 1 adet vesikalık fotoğraf

3. 1 adet telli dosya

4. 1 adet pazarcı olduğuna dair belge, ( Pazarcılar odasından )

5. 1 adet Belediye Başkanlığına dilekçe formunu hazırlayarak Zabıta Kalem’e başvurur

6. Pazar yerinin durumuna göre idarenin isteyeceği diğer belgeler (Adli sicil,taahhütname vb.)

b) Zabıta Kalem evrakları inceleyerek Zabıta Müdürüne sunar.

c) Zabıta Müdürü evrakları onaylayıp gereği için Zabıta Kalem’e gönderir.

d) Zabıta Kalemi, evrakı Encümene yazar ve Encümen kararı doğrultusunda pazarcı esnafını Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

e) Mali Hizmetler Müdürlüğü Pazarcı Esnafının Encümence belirlenen depozito ücretini tahakkuk eder, Makbuzu ile birlikte Pazarcı Esnafını Zabıta Kaleme gönderir.

f) Zabıta Kalem, Amirine veya Komiserine ilgili Pazar yerinden tezgah yeri alan pazarcı esnafının isim listesini Pazar yerinde Tezgâh Kurmaları için verir.

 

Pazar Yerlerinin Değişimi İşlemi

a) Müdürlüğe gelen talepler müdür tarafından değerlendirilerek raporla Başkana sunulur.

b) Başkan tarafından uygun görüldüğü takdirde evrak Encümene gönderilir.

c) Encümenden çıkan karar uyarınca pazarcı esnafına tebligat yapılarak Pazaryeri değişimi yapılır.

(6) Yeni Semt Pazaryeri İhdası İşlemi

a) Vatandaş talepleri doğrultusunda yeni semt pazarı ihtiyacı Müdürlük tarafından değerlendirir.

b) Talep başkanlık oluru ile Encümene havale edilir.

c) İhtiyaç duyulan Yeni Semt Pazarı talebi Encümence değerlendirilir.

d) Encümen kararı uygun gördüğü takdirde yeri ve günü tespit ederek karara bağlar ve kararı Zabıta Müdürlüğüne gönderir.

e) Zabıta Müdürlüğü tarafından Yeni Semt Pazarı Yeri duyurularak ilan edilir.

f) Pazar esnafı müracaatları alınır ve kura ile yerler tespit edilir.

g) Gerekli harç ve ücretler alındıktan sonra tezgâh kurma izni verilerek Pazaryeri tahsis edilir.

 

Şikayet Ekibi Yetki ve Görevleri :

Bir program dahilinde ve periyodik olarak, mobil veya gezici bir şekilde, ilçe sınırları

içerisindeki Cadde, sokak, park ve meydanlarda, mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak izinsiz satış yapan seyyar satıcılar ile yaya kaldırımlarını mal teşhir etmek amacı ile işgal eden Esnafları ve iş yerlerini men ederek, gerekli yasal işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak, halkı ve esnafı emir ve yasaklar konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek, dilenmeyi önlemek, Belediye emir ve yasaklarını uygulamak ile müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

 

Müdür tarafından verilen emirler :

a) Şikayet Ekip Amiri veya Komiserine talimat verilerek emir, ekiple birlikte uygulanır.

b) Ceza durumu söz konusu ise ekip tarafından zabıt varakası tutularak Zabıta Kalemine verilir.

c) Zabıta Kalem tutulan zabıt hakkında Müdürü ve varsa şikâyetçi kurumu bilgilendirir.

d) Gerekirse peşin para cezası uygulanır.

e) Seyyar mallarını bırakıp terk etmiş ise yed-i emin tutanağı hazırlanarak mallar emanete alınır.

f) Zabıta, seyyarın mallarını depoda muhafaza eder.

g) Seyyar Ekip Amiri veya Komiseri aldığı emri ekiple beraber uyguladıktan sonra neticeyi Zabıta telsize veya Müdüre anonsla bildirir.

ğ) Yapılan işlemlerle ilgili günlük rapor tutulur ve evrak kaleme verilir.

 

Vatandaş dilekçesi veya Yazışma ile gelen Şikâyetler

a) Zabıta Kalem ilgili evrakın kaydını yapar ve Müdürün havalesine sunar.

b) Zabıta Müdürü evrakı inceler, gereği için Zabıta Kalem’ e gönderir.

c) Zabıta Kalem evrakı, Şikayet ekibin Amir veya Komiserine zimmetle verir.

d) Ekip emir gereği yerinde inceleme ve takip yaparak konuyla ilgili rapor düzenler.

e) Ceza durum söz konusu ise ekipçe tutanak tutularak Zabıta Kalem’ e verilir.

f) Zabıta Kalem tutulan tutanak hakkında Müdür ve varsa şikâyetçi kurumu bilgilendirir.

g) Gerekirse peşin para cezası uygulanır.

ğ) Seyyar mallarını bırakıp terk etmiş ise yed-i emin tutanağı hazırlanarak mallar emanete alınır.

h) Zabıta, seyyarın mallarını depoda muhafaza eder.

ı) Seyyar Ekip konu hakkında Müdürü ve varsa Şikâyetçi Kurumu bilgilendirerek evrakı dosyalanmak ve arşive kaldırılmak üzere zabıta büroya teslim eder.

 

Telsiz veya telefonla gelen Şikâyetler

a) Zabıta telsiz şikâyet defterine kayıt yapar ve Seyyar Ekip amirine veya Komiserine durumu bildirir.

b) Seyyar Ekip Amiri veya Komiseri emri telsizden alarak, uygulanması için Şikayet ekibi organize eder.

c) Şikayet Ekip Amiri veya Komiseri aldığı emri ekiple beraber uygulayarak sonucunu Zabıta telsize anonsla bildirir.

d) Zabıta telsiz sonucu kayıt defterine işler ve ilgilisini bilgilendirir.

 

Trafik Ekibi Yetki ve Görevleri :

(1)Bucak Belediyesinin yapım ve bakımından sorumlu olduğu, ilçe sınırı içerisindeki yolları, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koydurmak ve yer işaretlemeleri yaptırmak, Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek, Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri, gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlenmesini sağlamak veya ortadan kaldırmak, Trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, yol, meydan ve caddelerde yayaların geliş ve geçiş yerlerindeki her türlü motorlu, motorsuz nakil vasıtalarını, görüntü kirliliğine neden olan hurda ve terk edilmiş araçları kaldırmak ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapmak ve sonuçlandırmak, Belediye emir ve yasaklarını uygulamak ile müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

(2) Telefonla veya telsizden, yaya veya kaldırım işgali ile ilgili gelen şikâyetler Zabıta telsiz

tarafından Trafik Ekibi’ ne iletilir.

(3) Yaya veya kaldırımı işgal eden araçlara trafik ekibi tarafından, 15 dakikalık araç kaldırma

uyarısını kapsayan ihbarname yazısı, araç üzerine bırakılır.

(4) İkinci kontrolde aynı araç uyarıya rağmen kalkmamışsa, Zabıta Trafik Ekibi tarafından araç çekilir ve aracın üzerine ceza makbuzu bırakılır.

(5) Araç ilgilisi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, tahsilât makbuzunu Zabıta Müdürlüğüne getirdikten sonra, ilgilisine araç teslim edilir.

(6) Yol Yapım, bakım ve onarımlarında yaya geçit ve çizgi çalışmalarında ilgili birimlere yardımcı olunur.

 

Zabıta Telsiz Ekibi Yetki ve Görevleri :

(1)Zabıta merkezine gelen tüm şikâyetleri ilgili birimlere ve kişilere iletmek, sonucundan ilgililere bilgi vermek ve birimler arası telsiz irtibatını sağlamak ile Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

(2) Zabıta Telsize gelen telsiz ve telefon şikâyetlerinin tamamı konumuna göre bilgisayar ortamında kaydedilir.

(3) Şikâyetin nevine göre ilgili birime telsizle şikâyet bildirilir.

(4) Şikâyetin sonucu ilgili birim tarafından Zabıta telsize bildirildiğinde bilgisayar ortamında şikâyet sonucu kaydolunur ve ilgili şikâyet sahibine telefonla sonuç hakkında bilgi verilir.

(5) Beyaz masadan otomasyon ortamındaki gelen şikâyetleri okuyarak konusuna göre ilgili ekiplere dağıtımı sağlanır.

(6) Ekipler tarafından sonuçlandırılan beyaz masa şikâyetleri tekrar Zabıta Telsize zimmetle

verilir ve Zabıta Telsiz tarafından Beyaz masaya bilgisayar ortamında şikâyetlerin sonucu gönderilir.

(7)Belediye içerisindeki telsiz görüşmelerine koordinatörlük yapar ve anonslarla ilgili aksaklıkları giderir.

 

Zabıta Kalem Ekibi Yetki ve Görevleri :

(1)Zabıta Kalem ve Kalemindeki tüm evrak kayıt, yazışma, raporlama, arşivleme işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılmasını yapmak ile müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

(2) Umumi evraklara yapılan işlemler

a) Evrak bilgisayar ortamında kaydolunur, tarih ve sayı verilir.

b) Havaleye hazır hale gelen evrak, Zabıta Müdürü veya yetki verdiği Amir tarafından havale edilir.

c) Zabıta Kaleme kaydolan ve havale olan evrak işlem için , ilgili birim veya ekibe zimmetle teslim edilir.

d) Evraklar bilgisayar ortamında kontrol edilir. Her evrakın sonuçlandırılıp, sonuçlandırılmadığı tekrar gözden geçirilerek her hafta sonu açık görülen evrakların sonucu ilgili birimlerden telefonla istenir.

(3) Gelen evraklara yapılan işlemler

a) Evrak bilgisayar ortamında kaydolunur, tarih ve sayı verilir.

b) Havaleye hazır hale gelen evrak, Zabıta Müdürü veya yetki verdiği Amir tarafından havale edilir.

c ) İcrayı yapacak Ekip Amirine veya Komiserine zimmetle verilir,

d) Evrakın gereği yapılır, cezalandırma gerekiyorsa, ceza zaptı veya peşin para tanzim edilir,

e) Evrak muamelesi, üst makamların kararını icap ettiriyorsa gerekli rapor, zabıt, tespit zaptı yapılarak kanuni işlemin başlaması sağlanır,

f) Üst makamlara ve evrakın geldiği makama yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirme yazısı hazırlanır, imzaya çıkarılır,

g) Şikâyetçiye yapılan işlem hakkında, cevabi yazı hazırlanır ve imzaya çıkarılır.

h) Gelen evrak, genelge, prensip emri, disiplin emri gibi birçok üniteleri alakadar eden evrak ise Zabıta Kalem tarafından hazırlanarak ilgililere dağıtılmak üzere imzaya çıkarılır.

ı) Bakanlık ve Valilik evrakları öncelikli ve acil olarak değerlendirilip, şikâyet ve diğer evraklar en geç on beş gün içinde aciliyet ve önceliğine göre cevaplandırılır.

(4) Giden evraka yapılan işlemler

a) Zabıta Müdürü veya yetki verdiği Amir tarafından işlemi tamamlanan evraklar imzalanır.

b) Zabıta Kalem tarafından kayıttan düşüldükten sonra evrak, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne zimmetle teslim edilir,

c) Yazı İşleri Müdürlüğü evrakı, ilgili yerlere ve dilekçe sahiplerine zimmetle, posta yolu ile gönderir.(Ceza ve yasal tebliğler iadeli taahhütlü olarak gönderilir.)

d) Personele yıllık izin evrakları program dahilinde tanzim edilerek Müdürlük Makamına imzaya sunulur.

e) Personele ait kısa süreli izin kâğıdı, vizite, gibi evraklar kalem tarafından hazırlanıp kayıt numarası verildikten sonra Müdürün imzasına sunulur.

(5) Dosya ve Arşivleme işlemleri

a) Güncelliğini kaybetmemiş olan dosya ve evraklar birim arşivinde saklanır.

b) Birim arşivinde güncelliğini kaybeden dosya ve evraklar bir liste halinde müdürlük arşivine

gönderilerek saklanır.

c) Adi evraklar 5 sene müddetle arşivlenir ve saklanır.

d) Mali kıymeti olan, gizli ve zata mahsus evraklar, gölge sicil dosyalar, ayniyat makbuzları,

demirbaş liste ve defterleri süreye tabi olmaksızın saklanır.

(6) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile ilgili işlemleri

Zabıta Kalemine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için müracaat eden gerçek ve tüzel kişiler 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğine uygun olarak ruhsatlandırılmaktadır.

 

Sorumlulukları

Tüm Ekipler; Komiser, Amir, Müdür, Başkan ve Mülki İdari Amiri'ne karşı sorumludur.

Hizmetin Süresi, Sürekliliği, Hizmet alanları, Hizmetlerin Planlanması ve Yürütülmesi

Hizmetlerin sürekliliği Zabıta Müdürlüğünün genel ve günlük çalışma programı, günün 24 saatinde hizmet verilecek şekilde yapılır.

(2) Belediye Zabıtası hizmeti, devriye ekipler, motorize ekipler, Sabit Nokta Ekipleri, Toplu Çalışma Ekipleri, Büro ekibi ve diğer hizmet ekipleri vasıtasıyla yürütülür.

(3) Zabıta Personelinin olağan haftalık çalışma süresi 48 saattir.

(4) Olağan üstü hallerde görev süresi Müdürlük tarafından 60 saate kadar çıkarılabilir.

(5) Zabıta personeline Gece nöbetleri günlük, haftalık ve aylık olmak üzere, periyodik olarak

tutturulur.

 

Hizmet alanlarının değerlendirilmesi

Hizmetin planlı olarak yürütülebilmesi için ilk esas yapılması gereken işin ne olduğunu

tam ve doğru olarak değerlendirilmesidir. İlçemizde meydan ana cadde çarşı ve Pazaryerleri gibi  halkın kesif olarak gelip geçtiği ve alışveriş ettiği yerler ilk planda tutulacak olan bu gibi yerlerde temizlik intizam ve halkın huzurunu temin edecek tedbirler öncelikle alınacaktır.

 

Hizmetlerin Planlanması ve yürütülmesi

Belediyemizin üniformalı bir teşkilatı olması sebebiyle her davranış Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Amir ve Memurlarının hizmetleri ifa ederken en uç noktada görev yapmaları nedeni ile

halkımıza karşı her zaman Belediyemizi temsil etmektedir. Bu nedenle Belediye hizmetlerinin planlı bir şekilde en kısa zamanda nasıl ve hangi bir müdürlük tarafından yapıldığını bilmesi ve buna göre halkı yönlendirmesi gerekir. Plansız çalışma memurun hizmet saatlerinin tam değerlendirilmemesi sevk ve idare kusurları başarı nispetini önemli derecede azaltmaktadır.

a) Hizmetlerin Planlanması

Hizmetin planlanması personel gücünü iş hacmine göre tanzimi şeklinde olacaktır. Bu bakımdan mevcut personelin senelik izin, haftalık izin gibi durumları dikkate alınarak personelin aylık, haftalık ve günlük çalışma planı düzenlenecektir. Bayram tatili ve hafta tatili günleri içeren çalışma planlarının tanziminde birimlerde görevi aksatmayacak sayıda yeteri kadar eleman görevlendirilecektir. Aylık çalışma planında tayin ve hastalık gibi sebeplerle olacak değişiklikleri hizmetin aksamaması yönünde yapılacak personel planlaması ve diğer tedbirlere gidilecektir. Günlük hizmetler bir gün önceden bizzat amirler tarafından belirlenecek ve program tanzim edilecektir.

b) Hizmetlerin tanziminde dikkat edilecek hususlar

1. Her memura günlük mesaisini boş geçirilmeyecek şekilde görev verilecek,

2. Meydan ana cadde ve diğer toplumun kullanımına açık yerlerin kontrolü ön planda tutulacak,

3. Acele ve günlü evraklar ile halk şikâyetlerinin öncelikle takibi ile değerlendirilip

sonuçlandırılacaktır,

4. Hizmet defterleri ve hizmet vesikaları bir gün önceden yazılarak hazırlanacak,

ertesi günü hizmetin başlama saatinde her hangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir.

5. Personelin zamanını boşa harcamaması, yollarda vakit israfına meydan verilmemesi için zaruret olmadıkça birbirine uzak bölgelerdeki işler aynı ekibe verilmeyecektir.

c) Hizmetlerin Yürütülmesinde dikkat edilecek hususlar

1. Ekiplere hizmet bizzat Amir, Amir izinli iken yardımcısı durumundaki rütbeli tarafından

verilecektir. Hizmete çıkarılmadan önce bütün personelin kıyafeti kontrol edilecektir.

2. Hizmet vesikalarında yazılı görevler şifahen de tekrar edilecek izahına lüzum görülen hususlarda açıklama yapılacaktır.

3. Evrakların takibi ile görevlendirilen personele o gün acilen yapılması gereken evraklar hizmet vesikasına numaraları yazılmak suretiyle verilecektir.

4. Ekiplerin vazife dönüşlerinde vukuatları Amir tarafından alınacaktır. Her ekip yaptığı işleri teker teker izah edecek tanzim ettiği rapor zabıt varakası ve evrakları teslim edilecektir.

5. Ekiplerin vukuat olarak bildirdikleri günlük hizmetlerinin hizmet saati ile mütenasip olup olmadığı değerlendirilecek vaktini israf etmiş olanlar ikaz edilecek bu hataların tekerrür etmemesi sağlanacaktır.

ç) Vazifenin Alınması

1. Belediye Zabıta Amir ve Memurları kanun nizamname, yönetmelikler talimatların kendisine doğrudan doğruya görev verdiği durumlarda hiçbir merciden emir almadan görevini yerine getirir.

2. Zabıta Amir ve Memurları belediye suçlarını kovuşturmak ve araştırmakla yükümlüdür.

3. Üst makamların ( Başkanlık) kararları icap ettiren durumlarda derhal durumu tespit eden ekip Zabıta Amirliğine bildirilerek üst makamdan yazılı karar ve emir alınarak görev yerine getirilir.

4. Emirler sözlü ve yazılı olarak alınabilir. Sözlü emirlerle görev kabulü telsiz, telefon veya yüz yüze olabilir. Bu emirler daha sonra emri veren makamın onayı ile yazılı hale getirilir.

5. Yazılı emirler, üst makamlar Zabıta Müdürü Zabıta Müdürünün adına yetki verdiği Amirler

tarafından verilir. Yazılı emrin alınması görevin kabulüdür.

6. Yazılı veya sözlü emir ve şikâyet alınması ile vazife kabulü oluşmuş olur.

d) Görevin yürütülmesi

1. Alınan planlanan ve koordine edilen vazife, görevlendirilen Zabıta Amir ve Memurları tarafından mümkün olan en kısa sürede neticelendirilir.

2. Görev yerine getirildikten sonra bir üst makama bilgi verilir.

3. Görevlendirilen ekip gittiği görevde görevin icrasına mani olan unsurlar olması halinde görev ve kendi kuvveti ile icra edemeyeceği durumunu tespiti ile üst makamdan yardım talep edebilir.

e) İş birliği ve Koordinasyon

1. Müdürlük birimleri arasındaki koordinasyon için haftalık ve acil durumlarda görevle ilgili

toplantılar Zabıta Müdürü ve Amirler tarafından düzenlenir.

2. Müdürlük koordinatörlüğünü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda Amirler kendi aralarında iş birliği yapabilirler.

3. Zabıta Amirliklerinin görevlerinde personel takviye ve işbirliğini icap ettiren hallerde görevin durumuna göre Zabıta Müdürü işbirliğini sağlar.

4. Belediye Başkanlığının koordinatörlüğünü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerektirmeyen görevde Zabıta Müdürü Belediyenin diğer müdürlükleri ile doğrudan işbirliği yapabilir.

5. Her an çökebilecek ve etrafı tehlikeye sokacak durumda olan yapılar için zabıtanın her ünitesi doğrudan doğruya İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki teknik elemanlara müracaat ederek, gerekli teknik elemanı acilen göreve davet edecektir.

f) Emirlerin Personele Duyurulması

1. Verilen emirler Zabıta Amirlerine, Amirlerde kendilerine bağlı tüm personele duyurulacaktır.

2. Emrin tüm personele duyurulduğuna dair alınacak imza listesi Zabıta Kaleme gönderilecektir.

3. Emirlerin bir nüshası Müdürlüklerdeki ilan panolarına asılacaktır.

4. Tüm memurlar amirliklerindeki ve Bina girişindeki ilan panosunda asılı bulunan yazıları göreve geldiklerinde ve mesai bitiminde okumak ve takip etmekten görevli ve sorumludurlar.

5. Bu panoya asılan yazılar Memurlara ilanen tebliğ edilmiş sayılır. Asılan yazılı emirleri okumamak veya bilmemek mazeret sayılmaz.

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Zabıta personelinde mesai saatleri içerisinde suç teşkil eden hal ve davranışlar;

a) Dışarıda şapkasız gezmek,

b) Şapkayı elde taşımak,

c) Eller cepte dolaşmak,

d) Zincir, tespih sallamak,

e) Ütüsüz, lekeli, çamurlu, kirli elbise, boyasız ayakkabı giymek,

f) Sokakta umumi yerlerde sigara, puro, pipo içmek, çiklet çiğnemek,

g) Kıyafet yönetmeliğine aykırı renkte gömlek çorap giymek, kravat ve eşarp takmak,

h) Laubali tavır ve hareketlerde bulunmak, şakalaşmak,

ı) Rütbe işaretleri isimlik ve düğmeleri noksan bulunmak,

i) Her sabah sakal traşı olmamak, saçları ve sakal başları normalden daha fazla uzatmak,

j) Hanım personel için, etekleri normalden fazla kısaltmak,

k) Aşırı makyaj yapmak,

l) Takı takmak,

m) Farklı ayakkabı giymek, yasak olup, saçlar toplu ve kısa olacaktır.

Yukarıda belirtilen durumlarda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Selamlaşma

(1)Selam Belediye Zabıta mensuplarının birbirlerine ve vazifeye karşı hürmet muhabbet ve bağlılığın ifadesidir.

(2) Görmediğini iddia mazeret teşkil etmez, Selamlamada hareketleri usule aykırı yapmak, laubalilik göstermek, eli yarım veya ağır kaldırmak, sol eli cepte bulundurmak, sağ eli ile selamlarken baş ve göz ile başka tarafa bakmak doğru değildir. Böyle hareket edenler selam vermemiş addedilerek cezalandırılır.

(3) Aşağıdaki hallerde durup cephe almak suretiyle selam verilir;

a) Devlet reislerine,

b) Sancağa,

c)Bayrak çekiliş ve indirilişlerinde.

 

Personelin Şikayet ve Müracaat Usulleri

Belediye Zabıtası teşkilatındaki Amir ve Memurlar zaman, zaman vazifeleriyle ilgili

konular için müracaat usullerine riayet etmeyerek ve kademe atlayarak yazılı veya şifai müracaatlarda bulunmaktadır. Müracaat usullerine riayet edilmesi Belediye Zabıtasının üniformalı ve disiplin esaslarına uygun olarak çalışması gereken bir teşkilat olması hesabiyle üzerinde en fazla durulması gereken önemli bir husustur. Kademe atlayarak gelen personel müracaatta bulunduğu makam tarafından da dinlenmeyecek ve emirlere aykırı harekette bulunduğu için cezalandırılacaktır. Büroda amir veya üstü karşısında oturuş, hareket tavrı, konuşma, ikram edilen herhangi bir şeyin kullanılma tarzı nezaket dairesinde olmalıdır. Sigara ağızda iken konuşmak sık sık sigara içip sandalyede laubali şekilde oturmak, şapka ve paltoyla amir odasına girmek yasaktır. Amir elini uzatmadan el sıkmaya teşebbüs edilmeyecek, Memurlar Amirlerine rütbesi ile (Amirim, Komiserim şeklinde) hitap

edeceklerdir. Bunun haricinde beyefendi, Beyefendiciğim, ağabeyciğim, müdür beyciğim ve benzeri hitaplar yasak olup, bu tarzdaki hitapları tespit eden amirler cezai işlem yapılmak üzere, tutanakla durumu müdüre bildirmekle mükelleftir.

 

Birim içi Denetim

1) Zabıta Müdürü, belirli ve belirsiz gün saatlerde zabıta birim amirlik ve ekipleri

kademeli teftiş eder. Ayrıca Zabıta Amirleri kendi bünyesindeki ekip ve büroyu daima denetim altında bulundurulacaklardır. Zabıta Amirleri aksaklıkların düzeltilmesini bizzat ekip komiserlerinden talep edeceklerdir. Komiserlerde emri altındaki görevli Zabıta Memurlarını sürekli denetim altında tutar.

(2) Disiplin suçlarına yapılacak işlemler

a) Disiplin suçlarına rastlanıldığında suçu işleyenlerin anında tespiti yapılır. Zabıta Müdürüne

tutanakla raporlanır.

b) 657 sayılı kanundaki usullere göre ilgilinin ifadesi alınır.

c) Rüşvet ve irtikâp gibi suçlarda disiplin soruşturması açılması ve gerekli cezanın verilmesi için Başkanlıktan Onay alınarak, dosya Teftiş Kurulu Müdürlüğüne gönderilir.

d) Suçun tespiti halinde Zabıta Müdürlüğü tarafından da disiplin soruşturması yapılarak ilgiliye disiplin cezası verilebilir.

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği

c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

e) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu

Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

f) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday

Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,

g) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet

Memurları Sicil Yönetmeliği,

h) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

ı) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet

Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

i) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin

Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

j) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

k) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,

l) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan, Kamu

Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile

yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

m) 09/10/2005 tarih ve 25981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İl Özel İdaresi ve Belediye

Hizmetlerine Katılım Yönetmeliği”

n) 13/06/2003 tarih 25137 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği,

 

BİZE ULAŞIN

0248 325 10 01

Oğuzhan Mah. Atatürk Cad. No:3 Bucak / BURDUR


BUCAK BELEDİYESİ


877 sayılı TEŞKİLAT-I MÜLKİYE KANUNU uyarınca 30.05.1926 tarihinde kurulmuş ve “BUCAK BELEDİYESİ” olarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Detaylı bilgi için »

E-Bülten

Belediyemizden haberdan olun !
Bucak Belediyesi Resmi Web Sitesidir...
Copyright © 2019. Tüm hakları saklıdır. | Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi