Kurumsal ‹

Muhammet ULUŞAN

İmar ve Şehircilik Müdürü
0248 325 10 01
muhammedulusan@bucak.bel.trSorumluluk Alanı : 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2981-3290-3366 Sayılı İmar Affı Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 634 Sayılı kat Mülkiyet Kanunu, 3402 Sayılı Tapu Kadastro Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmelikleri, Planlı ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmelikleri çerçeve­sinde İmar İşleri Müdürlüğündeki iş akışını sağlar.

 

A.Kuruluşu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müdür ve bünyesinde çalışan şef, teknik ve memur  personelden oluşur.

B.Görevleri  : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevleri aşağıdaki gibidir.

 

1.  Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılacak ve inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıların onaylı imar planı, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve planlı/ plansız alanlar Yönetmeliklerine uygun olarak ruhsatlandırmasını sağlamak,     

2. Belediyenin diğer birimlerine teknik destek sağlamak ve ihtiyaç duyulması halinde teknik elemanları görevlendirmek,

3. Sorumluluğunda çalışan personelin mesai saatlerine ve Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymalarını sağlamak ve çalışmalarını denetlemek,

4. Birimlerindeki servislerin koordineli olarak çalışmalarını sağlamak,

5. Sorumluluğunda çalışan personelin birim çalışmalarını aksatmayacak şekilde yıllık izinlerini kullanmasını sağlamak,

6.  Sorumluluğunda çalışan personelin servisler arasında görev değişikliğini yapmak,

7. Sorumluluğunda çalışan personelin meslek içi eğitimini ve ayrıca yeni gelişmelere uyum göstermelerini Sağlamak,

8.  Birimindeki servislerin her türlü teknolojik gelişmeye uygunluğunu sağlamak,

9. Biriminin yıllık bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir. 

 

Harita ve Kadastro Servisi:

 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasının yapılması,
 • Özel yapılan 18.madde uygulamalarının kontrolünün yapılması,
 • 18.madde uygulamasına ait parselasyon planı ve ada dağıtım cetvellerinin incelenerek onaylanması için Encümene yazılması,
 • 18.madde uygulamasının askıya çıkarılarak vatandaşın bilgilendirilmesi. Uygulamaya yapılan itiraz dilekçelerinin incelenerek Encümene yazılması,    
 • Kadastro Müdürlüğünce kontrolü yapılan 18.madde uygulamalarının son kontrollerinin yapılarak tescil işlemleri için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesi işlerini yürütmek.
 • Tevhit-İfraz taleplerinin incelenerek Encümene yazılması,
 • Kadastro Müdürlüğünce kontrolü yapılan evrakların imara uygunluğunun kontrol edilerek onaylanması,
 • Belediyemizce yapılması gereken tevhit-ifraz-parselasyon uygulamalarının yapılması işlerini yürütmek,
 • İmar durumlarının hazırlanması,
 • Yapı ruhsatına esas yapı bahçe mesafeleri ile yapının parsel içindeki konumunun belirlendiği aplikasyon evraklarının kontrol ve onayı nın yapılması,
 • Yeni yapılacak yapıların aplikasyon aşamasında kotlandırma tanzimi ve subasman vizesinin yapılması,
 • Vatandaşa imar planları ile ilgili şifâi bilgilerin verilmesini yürütmek.
 • Belediyemizce yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesi ile ilgili uygulamalara ait arazi aplikasyon işlemlerinin yapılması ve kadastro kontrollerinin yaptırılması.
 • Mülkiyeti Belediyemize ait parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. maddesine göre yapılan Tevhit - İfraz işlemlerinin arazi aplikasyon işlemlerinin yapılması ve kadastro kontrollerinin yaptırılması,
 • Belediyemizin değişik müdürlüklerine ait arazi ölçüm ve aplikasyon işlemleri,
 • Hâlihazır harita çalışmalarının yapılması.                             
 • Belediyenin kamulaştırma yetkisi alanına giren yerlerin kamulaştırma işlemlerini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde yürütür ve sonuçlandırılır.      
 • Belediye Meclisinin satışına karar verdiği Belediye mülklerinin satış işlemlerini yürütür, satış bedelinin ödenmesinden sonra ta­pu işlemlerinin yapılması sağlar.
 • Vatandaşlarla hisseli olan parsellerin, Belediye Encümenince seçilmiş olan Özel Kıymet Takdir Komisyonunca bedelinin belirlenmesi sağlanarak Encümene intikal ettirilir, onaylanan bedeller üzerinden satış işlemleri yapılır.

Yapı  Ruhsatı ve Proje  Kontrol   Servisi:

 • Mimari projelerin incelenerek onaylanması.
 • Esaslı tadilat ve ilave kat projelerinin incelenerek onaylanması.
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerinin onaylanması iş­lerini yürütmek.
 • Betonarme projelerin onaylanması işlerini yürütmek.
 • Yeni yapılara ruhsat verilmesi,
 • Süresi geçen inşaat ruhsatlarının yeniden düzenlenmesi,
 • Tadilat projelerine tadilat ruhsatı verilmesi,
 • Elektrik ve Sıhhi Tesisat projelerin incelenmesi ve onaylanması,
 • Elektrik ve sıhhi tesisat ile ilgili belgelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve onaylanması,
 • Statik Projeye veri olan zemin etüt raporlarını arazide (sondaj ve sismik çalışmalarının kontrolü) ve büroda denetlemek, uygun olduğu takdirde onaylamak.
 • İmar durumuna ek olarak, parselin jeolojik durumunu gösteren “genel jeolojik durumunu" düzenleyip vermek.
 • Bucak Belediyesi muhtelif müdürlüklere ait kazı çalışmalarında, kazı klas tespit raporu düzenlemek.
 • Bucak Belediyesi mücavir alan sınırı içerisinde başkanlıkça gerekli görülen yerlerin gözlemsel jeolojik raporu ve haritasını hazırlamak.
 • Yapılarda temel ve beton seçimlerinin jeolojik etüde göre uygunluğunu  incelemek.

 

İmar Kalemi  :

 • Evrak giriş ve çıkış kayıtlarını yapmak,
 • Birimin arşivleme işlemlerini yapmak,
 • Birimlerden verilen yazıları yazmak,
 • Kalemdeki yazışma ve arşivleri daha önceki evraklarla irtibatlandırarak ayırmak,
 • Belediyemizle ilgili kuruluşlardan, mahkemeden gelen ve cevap verilen yazıların ayrı ayrı klasörlendirilmesi işlerini yürütmek.
 • İnşaat ruhsatı alınacak yapılara yönetmeliklere uygun olarak kapı numarası vermek ve binayı kent bilgi sistemindeki haritaya işlemek,
 • Yeni açılan yollara sokak numarası vermek,
 • Adres değişikliği taleplerini yerinde inceleyerek düzenlemek,
 • Talep eden kuruluş ve kişilere cadde, sokak krokisi klasörünü temin etmek,
 • Nüfus sayımlarını esas olacak binalar cetvelinin hazırlanması işlemini yürütmek.
 • Yeni mahalle kurulması, ayrılması mahalle, sokak ve parklara yeni isim verilmesi hususundaki talepleri Belediye Meclisine sunmak ve alınan kararları mevzuata göre uygulamak.
 • Yanan ve yıkılacak yapılara “Yanan-Yıkılan Yapı Formu” düzenlemek ve Kent  bilgi sistemine işlemek.
 • Onaylanan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini kent bilgi sistemine tarayarak yüklemek.
 • Mevcut yapılara ait ruhsat fotokopi taleplerini karşılamak.

 

BİZE ULAŞIN

0248 325 10 01

Oğuzhan Mah. Atatürk Cad. No:3 Bucak / BURDUR


BUCAK BELEDİYESİ


877 sayılı TEŞKİLAT-I MÜLKİYE KANUNU uyarınca 30.05.1926 tarihinde kurulmuş ve “BUCAK BELEDİYESİ” olarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Detaylı bilgi için »

E-Bülten

Belediyemizden haberdan olun !
Bucak Belediyesi Resmi Web Sitesidir...
Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır. | Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi