Kurumsal ‹

Ömer GÜMÜŞ

Fen İşleri Müdürü
0248 325 50 10
omergumus@bucak.bel.trSorumluluk Alanı : 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğündeki iş akışını sağlar.

A. Kuruluşu : Fen İşleri Müdürlüğü Müdür ve  bünyesinde çalışan şef, Memur, teknik ve işçi  personelden oluşur.

B. Görevleri : Fen İşleri Müdürlüğü görevleri aşağıdaki gibidir.

           

1. Müdürlüğün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin belirlenmesi, Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçe hizmet gereğinin hazırlanması, proje donelerinin belirlenerek projesinin yapılması veya yaptırılması, işlerin organizasyonu, ihalesi/ kontrol­lük hizmetlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Yatırımların, ihale aşamasından kesin kabul aşamasına kadar tüm yatırım ve hizmetlerin yürütülmesini koordine eder.       2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İş Sağlığı ve-İş Güvenliği Tüzüğü vb Kanun, Kararname, Yönetmelik ve Tüzük hükümleri çerçevesinde çalışma yapılmasını sağlar.

3. Belediye bünyesinde bulunan (kendi işgücümüzün yetersiz kaldığı durumlarda) yapıların tadilatı, elektrik ve sıhhi tesisat, ısıtma-soğutma tesisatlarının bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar.

4. Belediye ve mücavir alan içinde; imar planında yol, yeşil alan, park vb amme hizmetine ayrılan alanların kamulaştırma veya 3194 Sayılı İmar Kanunundaki 18.madde uygulaması ile kamuya kazandırdıktan sonra yolların açılmasını, plana göre de yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak.
               5. Açılan yolların altyapılarının belediyenin ilgili bölümleri ve diğer kuruluşlar tarafından tamamlanmasından sonra kaplama işle­minin yapılmasını sağlamak. Bununla ilgili olarak TEDAŞ, Telekom vb kurumlarla periyodik toplantılar yaparak alt yapı işlemlerinin koordinasyonunu ve takibini yapmak.   

6. Mevcut yolların ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve tamiratlarını yapmak/yaptırmak.

7.  Şehir içinde yapılan inşaatların kazı döküm izinlerinin verilmesi. Hafriyatların atılacağı sahaların belirlenerek, gelişigüzel hafriyat dökümünün engellenmesi.

8. Emrindeki iş makinelerinin verimli çalışmalarını sağlar. İstek halinde ve iş durumuna göre makinelerin Belediye Meclisinin kararları doğrultusunda görevlendirmesini yapmak.

9. Sorumluluğunda çalışan personelin  mesai saatlerine riayet, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygunluğunu ve çalışmalarını denetler.

10. Sorumluluğunda çalışan servislerin koordineli çalışmalarını sağlar.

11. Sorumluluğunda çalışan personelin birim çalışmalarını aksatmayacak şekilde yıllık izinlerini kullanmasını sağlar.

12. Sorumluluğunda çalışan personelin görev dağılımını yapar, değiştirir.

13. Sorumluluğunda çalışan personelin meslek içi eğitim, yeni gelişmelere uyum göstermesini sağlar.

14. Bölümündeki birimlerin her türlü teknolojik gelişmeye uygunluğunu sağlar.           

15. Faaliyetlerini rapor haline getirerek Başkanlık Makamına sunar.

16. Müdürlüğünün yıllık bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

            17. Trafik düzenleme, işaretleme ve sinyalizasyon çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

Yapı (İnşaat-Tesis-Onarım) İşleri Servisi :

 • Belediye makine-ekipman ve iş gücünün yetersiz kaldığı yapı-tesis-onarım işlerin taşeron veya müteahhit yükleminde şartnameler uygun olarak yaptırılarak ilgili birime teslim edilmesini.
 • Yapı tesis ve onarımların gerekli, dayanıklı, ekonomik, çağdaş ve estetik olması kriterleri çerçevesinde yapılmasının sağlanması hizmet ilkesidir.

 

Proje Servisi :

 • Şehrin gelişmesine, çağdaş yaşanılabilir şehir oluşturulmasına katkıda bulunacak peyzaj, mimari proje tasarımı, üretimi, detaylandırılması, çizimi ve mahal listelerinin hazırlanması.
 • Malzeme ve renk seçimi, fiyat araştırılmasının yapılması.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre devam eden işlerde ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilecek işlere ait İhale dosyalarının hazırlanmasında, ihale komisyonlarında ve kontrollük teşkilatında görev alırlar.
 • Yapılan her proje üzerine gerekli bilgiler işlenir, rapor tanzim edilerek, l nüsha büro arşivine, l nüsha Müdürlüğe, l nüshada arşive teslim eder.
 • Aylık/yıllık iş programını, aylık çalışma raporunu hazırlayarak ilgili raportöre teslim eder.
 • Mesleğini geliştirmek için sürekli araştırma içinde olup, bürolar arasında yardımlaşma ve bilgi alışverişinde bulunur.
 • Her türlü yazı ve yazışmalarda paraf atılarak servis sorumlu­su ve Fen işleri Müdürünün ismini açar.

 

İhale İnceleme Servisi :

 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre devam eden işlerde ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilecek işlere ait ihale dosyalarının hazırlanmasında, ihale komisyonlarında ve kontrollük teşkilatında görev alırlar.
 • Fen İşleri Müdürlüğünde devam eden ve ihalesi yapılan işlerin hakedişleri ile kesin hesaplarını inceler ve imzalar.
 • Mesleğini geliştirmek için sürekli araştırma içinde olup, servisler arasında yardımlaşma ve bilgi alışverişinde bulunur;
 • Her türlü yazı ve yazışmalarda paraf atılarak servis sorumlusu, şef ve Fen işleri Müdürünün ismini açar.
 • Aylık çalışma raporlarını hazırlayarak ilgili raportöre tes­lim eder.           

 

İhaleli İşler Kontrol Servisi :

Başkanlıkça görevlendirme yazısı doğrultusunda teslim alınan ihaleli işlere ait dosya/dosyaların:

 • Yer teslimi, işe başlamalarını yaparak, Kanun, Yönetmelik, Şartnameler dahilinde usulüne uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.
 • Hakediş ve kesin hesap ile geçici ve kesin kabullerini yapar.
 • Başkanlıkça oluşturulan Kazı Klas Komisyonunu toplayıp raporun hazırlanmasında yardımcı olur.
 • Mesleğini geliştirmek için sürekli araştırma içinde olup, servisler arasında yardımlaşma ve bilgi alışverişinde bulunur.

 

 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre devam eden işlerde ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilecek işlere ait İhale dosyalarının hazırlanmasında, ihale komisyonlarında ve kontrollük teşkilatında görev alırlar.
 • Her türlü yazı ve yazışmalarda paraf atılarak servis sorumlusu, şef ve Fen İşleri Müdürünün ismini açar.
 • Aylık çalışma raporlarını hazırlayarak ilgili raportöre teslim eder.

 

Raportör ve İstatistik Bilgi Hazırlama Sorumlusu :

 

 • İhalesi yapılan ve sonuçlanan her dosya için detaylı dosya bilgilerini alır.
 • Aylık çalışma raporlarını toplayarak düzenler, l nüshasını Müdürlüğe, l nüshasına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, l nüshasını da ilgili Başkan Yardımcısına gönderir.
 • Mahalleye imalat cinsi bazında çalışma yapar, ilgili işlerin fotoğraflarını ekleyerek yıllık çalışma raporunu hazırlar.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre devam eden işlerde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilecek işlere ait İhale dosyalarının hazırlanmasında, ihale komisyonlarında ve kontrollük teşkilatında görev alırlar.
 • Mesleğini geliştirmek için sürekli araştırma içinde olup, servisler arasında yardımlaşma ve bilgi alışverişinde bulunur.
 • Her türlü yazı ve yazışmalarda paraf atılarak servis sorumlu­su, şef ve Fen işleri Müdürünün ismini açar.

 

 

 

Yol İşleri Servisi :

 • İmar planında kamu hizmetine ayrılan yol, yeşil alan, park vb alanların plan doğrultusunda açılarak çağdaş şehirciliğin yaratılmasına temel oluşturmaktır.
 • Belediyenin makine ve insan güçlerini seferber ederek kendi olanaklarıyla bu hizmetlerin hızlı, ekonomik, tekniğine ve çağdaş gelişmelere uygun olarak halkın kullanımına sunmaktır.

 

Asfaltlama Servisi :

 • Yeni yapılan yolların asfalt kaplanması, mevcut yolların asfaltlarının tamiri, günlük çalışma programına göre yapılarak iş akışının denetlenmesi, koordinasyon sağlanması, birimler arası yardımlaşmalar, birimle ilgili her türlü evrak, yazı dilekçe vb takibi ve sonuçlandırılması; birimden gelen tüm evrakların incelenerek paraflanması, birimiyle ilgili alınan her türlü malzeme veya hizmetlerin istenilen şartlarda ve şartname esasları dahilinde uygunluğunun denetlenerek teslim alınması (bitüm - asfalt, filler, kalorifer yakıtı vb) Fen işleri Müdürlüğünce ihalesi yapılan birimiyle ilgili işler­ de "Kontrol Mühendisliği", asfalt şantiyesine giren ve çıkan tüm malzemelerin kontrolü.
 • Birimi altında çalışan tüm kamyon ve iş makineleri vb her türlü araç ve gerecin tamir, bakım ve servislerinin takip edilerek zamanında yaptırılması.
 • İş makinelerinin ve kamyonların işyerlerine dağılışının ve verimli olarak kullanılmasının sağlamak.
 • İşçilerin ve iş güvenliği için trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik işaret levha ve cihazların gerekli yerlere konulmasını sağlayarak işyerlerinde, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Her türlü yazı ve yazışmalarda paraf atılarak servis sorumlu­su, şef ve Fen işleri Müdürünün ismini açar.
 • Aylık çalışma raporlarını hazırlayarak ilgili raportöre teslim eder.

 

İş Makineleri Servisi:

 • Günlük çalışma programının yapılarak iş akışının denetlenmemesi, koordinasyonun sağlanması, birimler arası yardımlaşmalar, bi­rimle ilgili her türlü evrak, yazı, dilekçe vb takibi ve sonuçlan­dırılması birimden gelen tüm evrakların incelenerek paraflanması, günlük/aylık raporların tanzimi, moloz alımlarının yapılması.
 • Birimi altında çalışan tüm kamyon ve iş makineleri vb her türlü araç ve gerecin tamir, bakım ve servislerinin takip edilerek zamanında yaptırılması.
 • İş makinelerinin ve kamyonların işyerlerine dağılışının ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.
 • İşçilerin ve iş güvenliği için trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik işaret levha ve cihazların gerekli yerlere konulmasını sağlayarak işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Yol alt yapısını oluşturarak asfalta hazır hale gelmesini sağlar.    
 • Her türlü yazı ve yazışmalarda paraf atılarak servis sorumlusu, şef ve Fen işleri Müdürünün ismini açar.
 • Aylık çalışma raporlarını hazırlayarak ilgili raportöre teslim eder.                       

 

Yol (Açım – Ölçüm) Servisi :

 • Günlük çalışma programına göre iş akışının denetlenmesi, koordinasyon sağlanması, birimler arası yardımlaşmalar, birimle ilgili her türlü evrak, yazı dilekçe vb. takibi ve sonuçlandırılması; birimden gelen tüm evrakların incelenerek paraflanması, Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili her türlü kazı ücretlerinin hesaplanması, hafriyat döküm müsaadesi verilerek mümkün mertebe takibini yapar.
 • Açılacak yollarla ilgili olarak gerekli yazışmaları yapar.
 • Yeni açılan yollarla ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bilgi akışını sağlar.
 • İmar planında yol, yeşil alan, park hizmetine ayrılan ve mülkiyet işlemleri tamamlanmış yerlerde olan yapıların Belediye - vatandaş işbirliğiyle temizlenmesi ve iş makineleriyle çalışma yapılmasının sağlanması.
 • Yeni açılacak yolların gerekli ölçümlerini yaparak, kırmızı kotlarını belirler ve buna göre tesviye yapılmasını sağlar.
 • Alt yapıları, tamamlanan yolların sıkıştırma stabilize malze­me serme işlemlerinin yapılması ve kaplanmaya hazır hale getirilmesi çalışmalarında teknik yönden yardımcı olur.
 • Yolların alt yapılarının tamamlanabilmesi için Su İşleri Müdürlüğü, Tedaş, Telekom vb kuruluşlarla irtibata geçerek koordinasyonunu sağlar. 
 • Yeni yapılan asfaltlarının ölçümlerinin yapılarak bedellerinin hesaplanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.
 • Şehir içinde yıkılacak derecede olan ve can - mal emniyeti bakımından tehlikeli durumda olan binaların yıkılmasını sağlar.
 • Şehir içindeki moloz, yığınlarını kaldırılması için iş makineleri birimi ile koordineli çalışır.
 • Gerekli tüm teknik ölçüm ve veri hazırlanmasında yetersiz kaldığı durumlarda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  ile koordine sağlayarak iş akışını sağlar.
 • İşçilerin ve iş güvenliği için trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik işaret levha ve cihazların gerekli yerlere konulmasını sağlayarak işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Her türlü yazı ve yazışmalarda paraf atılarak servis sorumlusu, şef ve Fen İşleri Müdürünün ismini açar.
 • Aylık çalışma raporlarını hazırlayarak ilgili raportöre teslim eder.

 

Elektrik, Telsiz ve Telefon İşleri Servisi :

 • Günlük çalışma programına göre iş akışının denetlenmesi, koordinasyonun ve bilgi akışının sağlanması, birimler arası yardımlaşmalar, birimle ilgili her türlü evrak, yazı dilekçe vb takibi ve sonuçlandırılması; birimden gelen tüm evrakların incelenerek paraflanması, imalatta kullanılan her türlü malzeme ve mahal ile ilgili olarak bilgi ve dokümanların oluşturulması, biriminde bulunan her türlü araç - gereç ve makinelerin tamir, bakım ve servislerinin yaptırılması, alınan her türlü mal veya malzemenin istenilen şartlarda ve şartname esasları dahilinde uygunluğunun denetlenerek teslim alır.
 • Belediyeye ait alçak gerilim trafolu tesislerin bakımı, onarımlarının yapılması gerekiyorsa yenilerinin kurulması için gerekli çalışmaları yapar.
 • Belediyeye ait su pompalarının panolarının montaj ve bakımlarının yapılması gerekiyorsa yenilerinin kurulması için gerekli çalış­maları yapar.
 • İşçilerin ve iş güvenliği için trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik işaret levha ve cihazların gerekli yerlere konulmasını sağlayarak işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Her türlü yazı ve yazışmalarda paraf atılarak servis sorumlusu ve Fen İşleri Müdürünün ismini açar.
 • Aylık çalışma raporlarını hazırlayarak ilgili raportöre teslim eder.

 

Fen İşleri Müdürlüğü İdari İşlemler Servisi:

 • Düzenli olarak evrak kayıt, yazışma, dosyalama işlemlerinin yapılması.
 • Müdürlüğün İdari işlemlerinin yapılarak Müdürlük evrak ve dosyalama tanzimi.

BİZE ULAŞIN

0248 325 10 01

Oğuzhan Mah. Atatürk Cad. No:3 Bucak / BURDUR


BUCAK BELEDİYESİ


877 sayılı TEŞKİLAT-I MÜLKİYE KANUNU uyarınca 30.05.1926 tarihinde kurulmuş ve “BUCAK BELEDİYESİ” olarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Detaylı bilgi için »

E-Bülten

Belediyemizden haberdan olun !
Bucak Belediyesi Resmi Web Sitesidir...
Copyright © 2019. Tüm hakları saklıdır. | Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi